راهنمای استفاده از سامانه مشاهده فیش های حقوق شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

 

1

1.jpg

 

 

2

6.jpg

 

 

3

7.jpg

 

 

4

2.jpg

 

 

5

3.jpg

 

 

6

4.jpg

 

 

7

5.jpg